foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

Rok szkolny 2017/2018

              

REKRUTACJA 2017 (wymagane dokumenty)

1. Podanie o przyjęcie do szkoły - od 15 maja do 26 maja 2017 roku (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.zsp-drezdenko.cal.pl.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 roku.

3. Trzy fotografie podpisane na odwrocie.

4. Karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (uczeń pobiera z gimnazjum).

5. Kandydaci z dysfunkcjami - orzeczenie Poradni  Psychologiczno -Pedagogicznej.

6. Karta zdrowia od pielęgniarki szkolnej (dotyczy uczniów spoza Drezdenka).

7. Wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia).

8. Kandydaci do klas wielozawodowych – podpisana umowa do 01 września 2017r. o praktyczną naukę zawodu (na czas rekrutacji zaświadczenie  od pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktykę zawodową) oraz  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). 

9. Finaliści, laureaci konkursów lub wolontariusze – zaświadczenie lub kopia dyplomu.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI:

1. Ogłoszenie  listy kandydatów przyjętych do szkoły - 05 lipca 2017 roku o godz. 1200.

2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie i potwierdzili wolę nauki – od 05 lipca, godz. 1230 do 07 lipca 2016 roku godz. 1500 (T i BSIS).

3. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia orginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawody do 6 lipca 2017 roku do godz. 1500 (kandydaci zgłasza się osobiście w sekretariacie szkoły).

5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki  oraz wolnych miejsc w szkole – 7 lipca 2017 roku do godz. 1200.

 

SZKOŁA WIECZOROWA DLA DOROSŁYCH:

-   podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie: www.zsp-drezdenko.cal.pl) od 01.06.2017 do 14.06.2017 roku do godz. 1500;
-   3 fotografie;
-   świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
-   kserokopia aktu urodzenia.
 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły - 27.06.2017 roku godz. 1200. Potwierdzenie woli podjęcia nauki do 05.07.2017r. do godz. 1500.