foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
 
DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rozdział 1
Organizacje społeczne
§  117
1.  W Zespole mogą działać, w oparciu o obowiązujące odrębne przepisy, związki zawodowe skupiające nauczycieli i pracowników szkoły.
2.  W Zespole nie mogą działać organizacje o charakterze politycznym.
3.  Na terenie Zespołu mogą działać organizacje młodzieżowe, po złożeniu przez przedstawicieli władz danej organizacji wniosku z załączonym statutem i po wyrażeniu zgody na działalność przez Dyrektora.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać: zakres, cele, treść i formy pracy organizacji (statut organizacji) oraz nazwę i adres organizacji stopnia ponadszkolnego oraz nazwiska osób ją reprezentujących.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Rada Pedagogiczna może delegować swojego przedstawiciela na opiekuna organizacji.
6.  Dyrektor może zawiesić działalność organizacji młodzieżowej w przypadku stwierdzenia działalności sprzecznej ze statutem organizacji.
7.  Raz w roku władze organizacji składają Dyrektorowi sprawozdanie z działalności.
 
Rozdział 2
Mienie, rachunkowość i system kontroli wewnętrznej
§  118
1.  Zespół jest jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.
2.  Zespół jest jednostką budżetową. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków).
3.  Budynki Zespołu są własnością Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, przekazaną w trwały zarząd na rzecz Zespołu.
 
§ 119
1.  Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor w granicach ustawy „Prawo oświatowe”,  ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
 

 

§  120
1. Nadzór nad działalnością Zespołu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, w szczególności w sprawach dotyczących:
1)  prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;
2)  przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
3)  przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.
2. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki finansowej
i materiałowej określają odrębne przepisy.